Insamlingspolicy

Policyn tydliggör för våra givare vilka principer som gäller för insamlingsverksamheten, hur Rädda Barnen samlar in pengar och hur vi hanterar gåvor. Insamlingspolicyn ger också vägledning och styrning till Rädda Barnens anställda, medlemmar och andra som deltar i vårt insamlingsarbete.

Utan gåvor skulle vårt arbete för barn inte vara möjligt och givarna ska känna sig trygga med hur Rädda Barnen använder de gåvor som skänks. Det är också viktigt att insamlingsarbetet är kostnadseffektivt så att så mycket pengar som möjligt går till Rädda Barnens ändamål.

Giva Sverige och Svensk Insamlingskontroll

Giva Sverige, tidigare Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, verkar för en etisk och professionell insamling under ledorden respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet. Rädda Barnen följer och rapporterar på Giva Sveriges kvalitetskod. Rädda Barnen har ett så kallat 90-konto som beviljas av Svensk Insamlingskontroll. För att beviljas ett 90-konto måste organisationerna säkerställa att all insamlingsverksamhet håller hög kvalitet och att minst 75 procent av insamlade gåvor når ändamålet.

Beskrivning av Rädda Barnens insamlingsverksamhet

Rädda Barnen vänder sig till både privatpersoner och företag i insamlingsarbetet. Rädda Barnen använder olika insamlingsmetoder och prövar ofta nya för att effektivisera insamlingsarbetet och minska kostnaderna.

Som givare ska du alltid kunna känna sig trygg när du lämnar personuppgifter till Rädda Barnen. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen. Vårt givarregister personnummersätts löpande och månatliga aviseringar görs mot SPAR för att säkerställa en god adresskvalitet. Som givare har du alltid möjlighet att ändra eller avsluta ditt engagemang gentemot Rädda Barnen.

Öronmärkning av gåvor

Rädda Barnen öronmärker i regel inte gåvor till specifik verksamhet. Vi strävar i allt vi gör efter att hålla nere våra administrativa kostnader och att arbeta effektivt för att nå resultat för barn. Gåvor till Rädda Barnen används både i vår svenska och internationella verksamhet i enlighet med vårt ändamål och där vi bedömer att de gör störst nytta.

Testamenten

Testamenten är en viktig del av Rädda Barnens finansiering och kan omfatta exempelvis kontanter, värdeföremål, aktier, fondandelar och fastigheter. Rädda Barnen är befriad från skatt på ränteintäkter, aktieutdelningar och kapitalvinster. Det innebär att hela värdet av en fastighet, aktiepost eller fondandel kommer vår verksamhet för barn till godo.

Lokal insamling

Rädda Barnens lokalföreningar samlar in pengar på olika sätt, till exempel genom insamlingsbössor, iZettle, lotterier och försäljning. Lokalföreningarna kan samla in pengar till egen verksamhet och ändamålet ska då tydligt anges.

Tacka nej till gåvor

Utan gåvor skulle Rädda Barnens verksamhet inte kunna bedrivas. Trots det förbehåller vi oss rätten att tacka nej till gåvor. Det kan till exempel gälla gåvor från företag, organisationer eller politiska partier.

Gåvor i form av fast egendom och värdepapper

Fast egendom värderas professionellt och säljs snarast möjligt. Värdepapper säljs skyndsamt.

Lokal insamling

För att säkerställa att Rädda Barnen lever upp till Giva Sveriges kvalitetskod och andra krav på organisationer med 90-konto finns riktlinjer som Rädda Barnens lokalföreningar måste följa.

Bild och text

Bildmaterial som Rädda Barnen använder får inte kränka eller på annat sätt skada eller sätta barn i osäkerhet. Bilder på barn från vår programverksamhet godkänns av både barnet och förälder eller vårdnadshavare. I text som Rädda Barnen producerar tas hänsyn till varje enskilt barns integritet och säkerhet. Klichéer och fördomar ska alltid undvikas.

Om insamlingspolicyn

Avgränsningar
Insamlingspolicyn gäller endast för gåvor. Rädda Barnens företagssamarbeten regleras alltid i avtal och omfattas inte av denna policy.

Uppföljning av policyn
Rädda Barnens kansli ansvarar för uppföljning av policyn. Insamlingspolicyn uppdateras årligen och fastställs av Rädda Barnens styrelse.