Barn i fokus – för en hållbar integration för barnfamiljer

Barn och Rädda Barnen-medarbetare leker vid ett bord.

Rädda Barnen arbetar för att alla barn ska få en trygg uppväxt i Sverige. Projektet Barn i fokus stöttar barn och familjer som varit på flykt och genom nära samarbete med kommuner bidrar projektet till en mer hållbar integration för barnfamiljer runt om i landet.

Projektet Barn i fokus medfinansieras av Europeiska unionens Asyl-, migrations och integrationsfond och pågår 2022–2025.

En trygg livssituation för barnfamiljer

Rädda Barnen har arbetat i många år med barn på flykt från krig och konflikter. Trots att alla barn har samma rättigheter, ser vi att många barn som varit på flykt inte får sina rättigheter tillgodosedda. Genom projektet Barn i fokus bidrar vi till en mer hållbar och inkluderande integration för barn och deras familjer genom att barnrätts- och familjeperspektivet står i fokus i det lokala mottagandet.

Stöd och insatser som ger effekt

Barn i fokus riktar sig framför allt till barn 6-12 år som är tredjelandsmedborgare och deras familjer, som migrerat eller flytt till Sverige. Tillsammans med målgruppen har vi identifierat vilken typ av stöd som saknas för asylsökande och nyanlända barnfamiljer. Brister i samhället gör att alla barn inte får samma tillgång till exempelvis en meningsfull fritid, trygga hem eller stöd att klara skolan. Vi ser också att det saknas viktiga delar i stödet som ges till föräldrar som är nya i Sverige. 

Genom Barn i fokus skapar vi därför platser för gemenskap, aktiviteter och nätverk tillsammans med barn och deras familjer och i nära samarbete med kommuner och andra lokala aktörer, för att lösningarna ska bli långvariga och leda till snabbare etablering i samhället. 

Lokal samverkan för en hållbar integration

Det övergripande målet med Barn i fokus är att ge ett barnrätts-och familjeperspektiv i det lokala mottagandet av familjer som är nya i Sverige. Genom samverkan med kommunerna ger Rädda Barnen tillgång till metoder och arbetssätt för förebyggande arbete med barn i fokus och hjälper även till att genomföra arbetet. Det leder till att vi tillsammans får samlad kunskap om målgruppens situation, behov och förutsättningar till etablering. En tätare dialog mellan beslutsfattare, lokala aktörer och målgruppen leder till att stöd och insatser för familjer i migration blir mer träffsäkra och ger bättre effekt.

Aktiviteter för barn, stöd till föräldrar och ökad kunskap i samhället

Projektet fokuserar på tre områden:

Meningsfull fritid för barn och familjer

 • Fritidsaktiviteter
 • Utflykter & gemenskap
 • Samtalsgrupper
 • Nätverk till såväl familjer i samma situation som redan etablerade familjer

Kompletterande föräldrastöd

 • Anpassat stöd för föräldrar i målgruppen som inte nås eller kan ta del av det ordinarie föräldrastöd som erbjuds av kommunen
 • Fördjupa förståelsen för samhälls- och föräldrainformation
 • Öka kunskap om och förtroende till samhällets aktörer
 • Nätverk till såväl föräldrar i samma situation som redan etablerade föräldrar

Kunskapshöjande insatser tillsammans med kommuner och andra aktörer

 • Samverkan kring insatser
 • Rådgivning och utbildning
 • Dialoger och forum för målgrupp, beslutsfattare och andra aktörer att mötas i

Läs mer om Barn i fokus aktiviteter i olika kommuner

Vill du komma i kontakt med oss?

Barn i fokus genomförs i nio kommuner över hela landet: Boden, Skellefteå, Norberg, Avesta, Haninge, Uddevalla, Kristianstad, Kalmar och Marks kommun. Rädda Barnen har lokala projektgrupper i varje kommun. Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar!

Lokala projektledare:

Boden: Jakob Lindfors

Skellefteå: Louise Ander 

Avesta: Roland Lindén

Norberg: Samarpan Lindqvist 

Haninge: Sara Heinig

Uddevalla: Emma Sandwall 

Kristianstad: Åsa Ersborg 

Kalmar: Lisa Johansen 

Mark: Abdirahman Jama 

Nationell projektledare: Jessika Gustavsson