Centrum för stöd och behandling

Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling erbjuder psykologisk behandling till barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa och där insatser från samhället saknas.

Vi möter barn och ungdomar som har varit med om svåra händelser och som inte fått sina behov av stöd och behandling tillgodosedda. Vi som arbetar här är legitimerade psykologer, psykoterapeuter och fysioterapeuter med gedigen kunskap om barn.

Använder kunskap från barnen

Att möta barn och ungdomar lär oss mycket om hur deras liv kan se ut, vad barnen själva tycker och tänker om sin situation och vad som behöver förändras. Den kunskapen använder vi när vi tillsammans med andra som arbetar på Rädda Barnen, påverkar beslutsfattare i samhället för att alla barns rättigheter ska respekteras.

Behandlingsverksamhet

I vår behandlingsverksamhet fokuserar vi särskilt på tre klientgrupper:

  • Barn som kommer ensamma eller med sin familj till Sverige, med eller utan uppehållstillstånd och som till exempel har utvecklat traumasymtom.
  • Barn i socioekonomiskt utsatthet, som bor i särskilt utsatta områden och som på grund av svåra upplevelser har utvecklat psykisk ohälsa.
  • Barn som har varit utsatta direkt eller indirekt av våld och övergrepp och där önskvärda insatser från samhället saknas. 

Kontakta centrum

Om du vill veta mer om vårt arbete, behöver stöd eller tycker att vi borde ändra något här på Centrum för stöd och behandling, så är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-698 90 00. Fråga efter Centrum för stöd och behandling. Du kan också prata direkt med din behandlare, eller skicka ett brev till:

Rädda Barnen
Centrum för stöd och behandling
107 88 Stockholm

Vid sidan om behandlingsverksamheten erbjuder vi konsultation, om exempelvis barn och trauma, till andra professionella inom t. ex. socialtjänst, barnpsykiatri, elevhälsa, sjukvård och förskola/skola.

Vi ger också råd och stöd via telefon till allmänheten.

Verksamheten startades i Stockholm 1990. Idag har vi mottagningar i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Mottagningarna lyder under lagkraven för hälso- och sjukvård och de insatser som erbjuds bedrivs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Verksamhetsansvarig är Sofia Bidö, leg. Psykolog och leg. Psykoterapeut, sofia.bido@rb.se.

Vill du veta mer om Rädda Barnens arbete med TF-KBT?

Kontakta Carina Örgård, leg psykoterapeut på Centrum för stöd och behandling carina.orgard@rb.se.

Appen Safe Place

Ett stöd för barn och unga med stark oro, stress eller svårt att sova.

Läs mer och hämta appen