Upphandling Ung KRAFT – Vägar till arbete

Bakgrund och syfte

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som funnits i över hundra år, med en tydlig vision, att varje dag göra Barnkonventionen verklig för varje barn. Allt arbete utgår från tre prioriterade områden; barn i migration, barn utsatta för våld och barn som lever i socioekonomisk utsatthet. En av Rädda Barnen arbetsmetoder är att höja kunskap om barn och unga, bland vuxna som möter barn direkt eller indirekt, för att på så vis förbättra barns och ungas livsvillkor och stärka deras rättigheter.

Under perioden 1 oktober 2020–31 december 2022  kommer Rädda Barnen driva Ung KRAFT, ett AMIF-finansierat projekt , som syftar till att skapa förutsättningar till hållbar försörjning och varaktig integration på arbetsmarknaden för unga tredjelandsmedborgare 15–24 år. Målet är att öka ungas deltagande i och tillgång till arbets- och studieliv genom stärkt egenmakt, hälsa och nätverk.

UNG KRAFT baseras på tre interagerande delar:

 1. Hälsa och självkänsla,
 2. Kunskap och kompetens samt
 3. Nätverk och arbetsliv.

Inom ramen för del 3 Nätverk och arbetsliv söker Rädda Barnen en part att samverka med.

Tjänstens innehåll

Inom Ung KRAFT projektet kommer arbetet med arbetsgivare se ut som följer:

 1. Lära känna de arbetssökandes kompetens för att bättre kunna matcha mot anställning.
 2. Införskaffa branschkunskap om de branscher som är aktuella utifrån de unga i projektets kompetenser.
 3. Ta kontakt med arbetsgivare som matchar den bas av arbetssökande som finns inom projektet.
 4. Skapa goda relationer med arbetsgivare genom möten, frukostseminarium, studiebesök och rekryteringsträffar.
 5. Göra specifika rekryterings- och sommarjobbsatsningar.

Punkt 2 och 3 är huvuduppdraget för den upphandlande leverantören. De övriga punkterna kommer Rädda Barnen arbete med men det är även önskvärt att leverantören bidrar till arbetet inom punkt 4 och 5.

Tidsram: 1 januari 2021 -  31 december 2022

Kostnadsram: 600 000 kr

Mål: Matcha 150 unga från projektet mot arbete, praktik eller extraarbete

Krav på leverantören

Anbudslämnaren ska:

 • Ha dokumenterad erfarenhet av att etablera kontakt med företag och att matcha unga samt styrka detta med beskrivning. Kravet ska styrkas genom beskrivning utifrån tidigare arbete.
 • Ha god kännedom om målgruppen unga tredjelandsmedborgare  i åldersgruppen 15 – 24  och specifik målgruppen unga som har uppehållstillstånd för att studera på gymnasiet (den så kallade gymnaiselagen)[1]
 • Ha erfarenhet av att ha arbetat med matchning av unga med uppehållstillstånd för att studera på gymnasiet (den så kallade gymnasielagen). Kravet ska styrkas genom beskrivning utifrån tidigare arbete.
 • Kunna samarbete operativt med Rädda Barnen både nationellt och lokalt på alla projektet platser. Kravet ska styrkas genom beskrivning av kapacitet till operativ samverkan.
 • Lämna ett kostnadsförslag för utförande inkluderat lönekostnad samt ska beskriva dessa kostnader i budget.
 • Beskriva leverantörens kapacitet att ta sig an uppdraget.
 • Beskriva hur leverantören arbetar för att främja barns säkerhet och trygghet vid samverkan med barn och unga.

Anbudslämnaren bör:

 • Ha kunskap om idéburen sektor.
 • Ha erfarenhet att samverka med idéburen sektor.

Urvalskriterier

 1. Kunskap om målgruppen och specifikt om unga med uppehållstillstånd för att studera på gymnasiet (den så kallade gymnasielagen)
 2. Kompetens och struktur kring matchning av unga och specifik unga med uppehållstillstånd för att studera på gymnasiet (den så kallade gymnasielagen)
 3. Pris

Rädda Barnen gör urval av anbudslämnare enligt ovanstående urvalskriterier.

Anbudsinlämning och kontaktperson

För eventuella frågor kontakta Alexandra Fritzson

alexandra.fritzson@rb.se

08–698 67 62

Skicka in ert anbud till alexandra.fritzson@rb.se och det ska vara oss tillhanda senast 2021-01-05 för bedömning.

Svar kommer senast den 15 januari 2021.  

Leverantör vars anbud accepteras, ingår reglerat avtal med Rädda Barnen utifrån givarens krav.