Vad säger lagen diskriminering?

Diskriminering betyder att du behandlas sämre än någon annan, till exempel på grund av vilken hudfärg du har, vilket kön du har, vilken gud du tror på eller om du kan gå eller inte. Här kan du läsa om vad diskriminering är och vad du kan göra om du blir utsatt.

Diskriminering är inte tillåtet i Sverige. Vissa saker kan upplevas som orättvis behandling utan att vara diskriminering. 

Vi har sju diskrimineringsgrunder i Sverige:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionshinder
  • sexuell läggning
  • ålder

Öppettiderna är tisdag och torsdag kl.13.00–15.00 och måndag–torsdag och söndag kl.19.00–21.00

Läs mer om chatten

Om du upplever diskriminering i skolan

Du har rätt att inte bli diskriminerad i skolan på grund av din religion, hudfärg eller någon annan av de sju grunderna ovan. Om du blir det kan du anmäla det till diskrimineringsombudsmannen. Läs mer på diskrimineringsombudsmannens (DO) hemsida. OBS! Här finns ingen panikknapp för att snabbt lämna sidan.

Självklart har du rätt att inte bli behandlad sämre eller på något vis kränkande, som till exempel mobbning, även om det inte har med någon av de sju grunderna att göra. Skolan har en skyldighet att se till att eleverna inte mobbas eller utsätts för trakasserier. Om det kan du läsa mer på Skolinspektionens hemsida, om hur barn och elevombudsmannen kan hjälpa. OBS! Här finns ingen panikknapp för att snabbt lämna sidan.

Lagen om förbud mot diskriminering


5 § Utbildning
Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (1985:1100) eller annan utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. Anställda och uppdragstagare i verksamheten ska likställas med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget.

Diskrimineringsförbudet gäller även i det fall en utbildningsanordnare genom skäliga åtgärder i fråga om lokalernas tillgänglighet och användbarhet kan se till att en person med funktionshinder, som söker eller har antagits till utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller till utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, kommer i en jämförbar situation med personer utan sådant funktionshinder.