Vad säger lagen om våld?

Många tänker på fysisk misshandel när man talar om våld, men våld kan se ut på många olika sätt. Alla typer av våld är brottsligt! Här förklarar vi olika typer av våld och kränkningar och vad de innebär.

Har du blivit utsatt för våld eller vet du någon som har blivit det? Larma polisen på telefonnummer 11414. Är det akut, ring 112.

Ingen får vara elak mot dig, varken psykiskt eller fysiskt. Alla, såväl barn som vuxna, har rätt att leva ett liv fritt från våld. Trots det blir människor varje dag utsatta för våld av olika slag.

Fysisk misshandel

Fysisk misshandel innebär att man blir utsatt för våld mot kroppen, av någon eller några personer. Det kan vara knuffar, sparkar, slag eller örfilar eller våld med någon form av tillhygge/sak.

Passivt fysiskt våld kan vara att en person utsätter en annan människa för någon typ av våldshandling som ger fysiska konsekvenser, till exempel att man nekar någon sömn eller mat.

Att utsätta någon för fysiskt våld är ALLTID ett brott.

Psykisk misshandel

Psykisk misshandel kan vara att bli kallad för elaka, kränkande och nedvärderande ord. Det kan även handla om hot, antingen direkt riktade mot en person eller hot om att göra illa sig själv om inte en person går med på vissa saker.

Psykisk misshandel ger inga synliga fysiska skador, men skapar smärta inuti personen som blir utsatt. Eftersom psykisk misshandel inte syns så kan den vara svårare att både upptäcka och bevisa, men det är ändå ett lika allvarligt brott som fysisk misshandel.

Öppettiderna är tisdag-torsdag kl.13.00–15.00 och måndag–torsdag och söndag kl.19.00–21.00.

Läs mer om chatten

Sexuellt våld

När någon gör något sexuellt mot någon annan mot dennes vilja, då är det ett sexualbrott. Det kan exempelvis vara våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, köp av sexuell tjänst, koppleri (att på ett ekonomiskt sätt utnyttja en annan person att ha sex mot ersättning).
Allt detta är brottsligt! Här kan du läsa mer om sexualbrott.

Hedersrelaterat våld och förtryck

I vissa familjer och släkter är heder väldigt viktigt, vilket innebär att det ofta finns särskilda regler och begränsningar. De vuxna kan exempelvis bestämma vilka vänner deras barn får ha, vem de ska vara tillsammans med och gifta sig med samt vilka kläder barnen får ha. Bryter man mot reglerna kan man bli hotad eller till och med utsatt för våld och andra kränkningar. Reglerna är oftast strängast för flickor och kvinnor, men även pojkar och män utsätts för hedersrelaterat våld- och förtryck, bland annat genom att tvingas övervaka och kontrollera sina systrar.

Allt detta är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och från och med den 1 juli 2020 finns en lag som skärper straffen för brott med hedersmotiv. Ur lagtexten: "Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas [...] om ett motiv för brottet varit att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder."

Materiellt våld

Materiellt våld innebär att en person förstör saker som tillhör en annan person, eller tvingar någon att förstöra sina saker.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld kan vara att en person kontrollerar hur någon annan använder sina pengar, utan att ha laglig rätt att göra det. Ekonomiskt våld kan även vara att en person tvingar en annan person att ta lån, eller kontrollerar den andra personens ekonomi och materiella tillgångar för att skapa isolering, utsatthet och för att göra personen ekonomiskt beroende. Under vissa omständigheter kan en person som har svårt att hantera sin ekonomi tilldelas en så kallad god man. God man utses alltid av domstol.

Försummelse

Försummelse innefattar väldigt mycket. Det kan exempelvis vara att undanhålla eller inte ge sådant som en annan person behöver på rätt sätt, såsom mat eller medicin. Det kan även vara att inte sätta på ett barn varma kläder när det är kallt ute, eller att som förälder/vårdnadshavare inte ge barnet kärlek eller trygghet.

Aga

Att slå barn är ett brott i Sverige. 1979 förbjöds allt våld mot barn. Det innebär att föräldrar inte får slå sina barn. Barn är alla människor under 18 år. Sverige var det första landet i världen som förbjöd våld mot barn, så kallad barnaga. Tyvärr blir många barn ändå utsatta för våld i sina hem. Våld finns i alla samhällsklasser, i alla yrkesgrupper och bostadsområden - men det är alltid brottsligt och ska alltid anmälas till polisen.