Kärleken är fri – för lärare

För barn och unga i en hederskontext kan skolan vara det enda fönstret mot omvärlden. Som lärare har du en viktig roll i att förebygga och upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck. Här får du lära dig hur hedersrelaterade normer påverkar barn och unga, hjälp att tolka signaler och förslag på handlingsplaner och lektionsupplägg.

Skolans ansvar

Skolan ska enligt läroplanen vara en plats där "varje enskild elev finner sin unika egenart". Hur kan du som lärare skapa en miljö som möjliggör detta på bästa sätt? En bra skolmiljö för elever som lever med hedersrelaterade normer kräver att skolan utvecklar handlingsplaner för hur den ska säkra elevernas rätt till en fullvärdig skolgång. Skolan behöver ha rutiner vid misstanke om att en elev är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck.

Att utveckla handlingsplaner

Hur når skolan alla elever? Detta är en fråga om hur skolan når de elever som avföräldrar inte får delta i all skolundervisning eller i annan verksamhet som skolan anordnar. Särskilt för flickor kan rätten till utbildning hänga ihop med deras rätt till kroppslig integritet. Varje skola bör därför bland annat utveckla handlingsplaner för hur den ser till att alla elever får den skolgång de har rätt till.

Exempel på handlingsplaner mot hedersrelaterat våld och förtryck

I denna del ger vi exempel på två kommuners planer mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan, i första hand Söderhamns kommuns handlingsplan och i andra hand från skolor i Karlstads kommun som rör rutiner för elever som har skyddade personuppgifter.

Handlingsplan

Söderhamns handlingsplan presenteras i rapporten Våga stå kvar! som har utgivits av Länsstyrelsen Östergötland. Länsstyrelsen Östergötland är Sveriges nationella kompetensteam med uppdraget att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

Nedan kan du läsa sammanfattningar av utvalda delar ur rapporten som riktar sig till dig som arbetar i skolan:

Rutiner för elever med skyddade personuppgifter

Handlingsplanen bör innehålla rutiner för elever som har skyddade personuppgifter. Många skolor har i dagsläget inte det. I stöddokumenten nedan finner du vägledning som vi skapat utifrån rutiner från skolor i Karlstads kommun:

Hjälp barn och unga att hitta rätt stöd

För att barn och ungdomar ska våga söka hjälp så måste de veta att hjälpen finns samt var den finns. Dessa två affischer är fria att ladda ner och skriva ut för att sätta upp i miljöer där barn och ungdomar befinner sig, till exempel i skola, biliotek och sporthall samt på fritids och fritidsgård. Ett tips är sätta upp affischerna på insidan av toalettdörren, där man kan läsa dem ifred.

Har du några frågor kring affischerna eller vårt arbete, kontakta oss på karlekenarfri@rb.se

Affisch Kärleken är fri stödchatt

Ladda ned affischen med information om stödchatten Kärleken är fri – Rädda Barnens verksamhet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Ladda ned

Affischen Värt att veta

Ladda ned affischen Värt att veta med kontaktuppgifter till olika stödlinjer för barn och ungdomar.

Ladda ned