När vårdnadshavare motsätter sig utredning

En lärare berättar om svårigheterna som uppstår med vårdnadshavare när eleven rekommenderas att utredas för intellektuell funktionsnedsättning. Berättelserna har avidentifierats för att skydda personerna.

M går i åttan och har stora svårigheter både socialt och i sitt lärande. I klassrumssituationen är hon utåtagerande, aggressiv och oförutsägbar även om lärare och stödpersonal på olika sätt försöker stötta henne.

Hon når inte kursmålen i flera ämnen och läraren lyfter problematiken med vårdnadshavare. Olika åtgärder diskuteras, men situationen blir inte bättre, snarare sämre under hösten i åttan.

Att leva med intellektuell funktionsnedsättning i en familj med hederssnormer

Under en elevvårdskonferens i början av vårterminen menar en lärare att Ms skolproblem kan bero på att hon har en intellektuell funktionsnedsättning. Skälen till Ms aggressivitet och stökighet kan helt enkelt vara att hon inte förstår lärarens instruktioner och därför inte har kapacitet att tillgodogöra sig undervisningen i de olika ämnena.

För att få klarhet i den här frågan vill skolan att M genomför ett test. Avtal om tid för detta görs med elev och vårdnadshavare, men M kommer inte. Detta upprepar sig vid ytterligare två tillfällen, men med samma resultat och liknande ursäkter från vårdnadshavarnas sida.

En modersmålslärare berättar då att hon hört ryktesvägen att Ms föräldrar inte under några villkor skulle tillåta att M testas. Om det kom fram att dottern har en intellektuell funktionsnedsättning skulle hennes möjligheter till giftermål radikalt försämras.

Reflektion och råd

Speciallärare Annika Gewerths Larsson och Anette Franzén, lärare i svenska som andraspråk, reflekterar här tillsammans utifrån fallbeskrivningen.

Skolsköterskan och kuratorn ska kopplas in för att ta reda på hur M mår, om hon är frisk, hur det fungerar hemma, i skolan, på fritiden, med kompisar och om hon har några framtidsplaner. Det är viktigt att ta reda på om M kan tillgodogöra sig undervisning på sitt modersmål och för att göra den bedömningen kan modersmålsläraren användas, förutsatt att modersmålsläraren har de kunskaper som krävs för att bedöma Ms mognad och kunskaper i relation till åldern.

Skolan bör göra en grundlig pedagogisk bedömning för att se var M befinner sig kunskapsmässigt. Ibland väcks frågor om intellektuell funktionsnedsättning hos elever när lärare och annan personal på olika sätt har försökt hjälpa och stötta en elev utan någon som helst framgång. I dessa situationer är det viktigt att fråga sig vilka tester skolan har för att påvisa kognitiva svårigheter och vem som utför och bedömer dessa.

När det gäller skolans samarbete med vårdnadshavarna är det viktigt att använda tolk vid behov. 

Om vårdnadshavare motsätter sig utredning behöver dialogen fortsätta utifrån vad som är det bästa för barnet. 

Fråga vårdnadshavarna hur de ser på Ms framtid och om det finns påtryckningar från släkten/gruppen att hon ska gifta sig. Informera om lagen mot barn- och äktenskapstvång och förklara att även planering och förberedelser av äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden är olagligt.

Om du tror att en ungdom i din närhet lever under hedersrelaterat våld och förtryck

  • Visa ungdomen att du är en person som den kan vända sig till. Berätta att du finns för att lyssna och ta ungdomens information på stort allvar.
  • Tänk på risken med att involvera föräldrarna – föräldrarna kan vara de som utsätter sitt barn för våld, kontroll och begränsningar.
  • Rådfråga socialtjänst – du kan alltid ringa dem, dygnet runt. Du har rätt att vara anonym.
  • Rådfråga det Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. De har en nationell stödtelefon som du kan ringa vardagar, telefonnummer 010-223 57 60.
  • Gör en orosanmälan till socialtjänst och eventuellt anmälan till polisen.