Om normer, sexualitet och HBTQ+

Homosexualitet är starkt tabu- och skambelagt när heder är norm vilket leder till en extrem utsatthet för HBTQ-personer. Här kan du läsa om hur det kan vara att som hbtq+-person leva i familjer med hedersnormer och vad hbtq+-personer har för rättigheter.

Unga har rätt till kunskap

Barn och ungdomar behöver få lära sig om sexualitet ur flera perspektiv och att deras sexuella identitet både förstås och accepteras. Ungefär var tionde ungdom har en annan sexuell läggning än den heterosexuella – men skolpersonalen utgår ändå ofta från att killar gillar tjejer och tjejer gillar killar när de pratar med ungdomarna. För skolorna är det viktigt att alla elever blir sedda och bekräftade för vilka dem är. Använd ett könsneutralt språk, undvik heteronormativa begrepp och var öppen och lyhörd för elevernas signaler. På så sätt kan du som arbetar i skolan vara med och skapa en inkluderande miljö, inte minst för HBTQ+-ungdomar från miljöer där sexualiteten begränsas.

Att vara HBTQ+

HBTQ+ står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera. Pluset räknar in andra som på olika sätt inte känner sig eller är så som andra förväntar sig när det gäller könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning. Könsidentitet handlar om det kön en känner sig som. Könsuttryck handlar om kläder och annat som har med kön och utseendet att göra. Här finns en ordlista som förklarar vad vissa ord i texterna betyder.

Heteronormen är stark inom hedersrelaterat våld och förtryck

Möjligheterna att utforska sin sexualitet är i allmänhet olika för flickor och pojkar. Ofta har pojkar större möjligheter att utforska och utveckla sin sexualitet. Störst skillnad mellan flickor och pojkar blir det under puberteten. För flickor som växer upp med hedersnormer kan skillnaden bli enorm. Eftersom livsutrymmet krymper med åldern för dem som lever i en familj med hedersnormer. Föreställningar om att flickans sexualitet är farlig kan göra att kroppen känns som en fiende eftersom det är på grund av den som hon kontrolleras av familjen.

Heder, religion och HBTQ+

Hedersnormer är oskrivna regler och förväntningar på hur man ska leva för sin familjs och släkts skull. Om en inte gör som en förväntas kan andra tycka att en drar skam över familjen och släkten. I familjer med hedersnormer är det ofta tabu att prata om eller att vara HBTQ+-person. Om HBTQ+-personer nämns så är det ofta som något negativt, att det till exempel skulle vara en sjukdom eller syndigt. Våld och hot mot ungdomar med annan sexuell läggning än den heterosexuella förekommer i familjer med vitt skilda bakgrunder, religioner och traditioner.

Om en familj med hedersnormer upptäcker eller misstänker att ungdomen är HBTQ+-person kanske de kontrollerar vad hen gör, klär sig och vem hen träffar. De kan också försöka ändra på hur hen känner när det gäller kön och sexuell läggning. En del utsätts för så kallad uppfostringsresor, omvändelseförsök eller omväldelseterapi. Många HBTQ+-ungdomar väljer därför att smyga med sin relation för att inte straffas av familjen och fördömas eller uteslutas från omgivningen. I värsta fall förskjuts personen av sin familj och tvingas leva under dödshot och med skyddad identitet. För att få ungdomarna att ”bli heterosexuella” kan de utsättas för utfrysning, hot, inlåsning, ekonomiska sanktioner, trakasserier, kränkningar, våld, uppmaning till självmord, tvångsäktenskap eller mord. Men det går inte att ändra någons kön eller sexuella läggning. HBTQ+-personer har som alla andra rätt till sin identitet och sexualitet.

För ungdomar i Sverige som kommer från en stark hederskultur kan en annan relation än den mellan kille och tjej vara förenat med djup ångest, isolering och ensamhet. Förutom att riskera att uteslutas av familjen och vännerna möter de också diskriminering i samhället och sin egen "komma ut-process" som i sig kan vara förenad med en djup identitetskris. Läs om diskrimineringslagen. 

I stort behov av skolans undervisning och stöd

När det gäller sexualiteten är elever som lever med hedersrelaterade normer i stort behov av skolans undervisning. Länsstyrelsen Östergötland har utarbetat stödmaterialet Mognad & Livsutrymme. Det ger skolpersonal verktyg i hur skolan kan arbeta med att medvetandegöra blivande tonåringar om pubertet och mognad genom att upplysa dem om kropp, tankar, känslor och sexualitet under mognads- och pubertetsprocessen.