Impact - bättre stöd för barn i nätverkshem

Rädda Barnen har deltagit i projektet IMPACT tillsammans med flera organisationer inom EU. Projektet har anpassat och förbättrat stödet för ensamkommande barn i nätverkshem eller familjehem.

IMPACT var ett samarbetsprojekt med organisationer i Nederländerna, Italien och Frankrike finansierat av AMIF. Projektet har haft som mål att anpassa, förbättra och göra "alternative care" mer tillgängligt för ensamkommande barn. Med alternative care menar vi icke-institutionella boendeformer som exempelvis familjehem. I Sverige har fokus varit på nätverkshem, både under tillfällig och stadigvarande placering. Alternative care ska inte bara bli mer tillgängligt för målgruppen utan även i högre utsträckning möta ensamkommande barns behov.

Trygghet och skydd för ensamkommande barn

Projektets övergripande mål är att bidra till barn i migrations trygghet och skydd genom att utöka och förbättra existerande system för alternative care för ensamkommande barn i Italien, Sverige, Frankrike, Nederländerna och övriga EU-medlemsstater.​

Utbildningar för socialsekreterare

I Sverige har vi inom projektet tagit fram utbildningar för barn-och familjehemssekreterare. Vi har även samarbetat med Malmö stad.

Syftet med utbildningarna är att:​

 • Öka kunskapen om de specifika behov som ensamkommande barn i nätverkshem har​
 • Möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan socialsekreterare som arbetar med ensamkommande barn och nätverkshem​
 • Bidra till att förbättra det övergripande mottagandet av ensamkommande barn inom familjehemsvården i EU​

Innehåll i utbildningarna:

 • Barnets rättigheter​
 • Barnens och nätverkshemmens perspektiv under olika faser av placering​
 • Fallbeskrivningar och arbete med case​
 • Workshoppar och övningar för att utbyta kunskap och erfarenheter​
 • Utredning och utmaningar under tillfällig och stadigvarande placering​
 • Trauma ​
 • Hedersrelaterat förtryck och våld ​
 • Sammanbrott​
 • Avslut av placering​
 • Inkludering, integration och rasism​
 • Empatitrötthet och egenomsorg 

Läs mer om projektet (engelska) och ladda ned utbildningsmaterialet

Utbildningsmaterialet finns på svenska.