Rapport: Nyanlända berättar om första tiden i Sverige

Den första tiden i Sverige har stor inverkan på hur livet utvecklar sig på lång sikt för människor som kommer hit, det är därför viktigt att det blir rätt från början.

Rädda Barnen har samarbetat med Emerga Institute i en studie för att lyfta fram barnfamiljers röster och erfarenheter av det svenska systemet för mottagande. Resultaten från studien sammanfattas i rapporten "Att hitta hem", som skildrar vilka utmaningar nyanlända barn och deras familjer konfronteras med – och vad som kunde ha varit annorlunda för att de skulle kunna bli delaktiga i samhället snabbare.

Barnfamiljerna som blivit intervjuade har tvingats flytta många gånger under sin korta tid i Sverige och, inte oväntat, har detta haft en mycket negativ inverkan på barnens psykiska välmående. För föräldrarna har det varit svårt att få en tydlig bild av vad som förväntas av dem som föräldrar och invånare här. Syftet med Att hitta hem är att belysa det svenska mottagandet från nyanlända barnfamiljers perspektiv, för att tillsammans hitta nya vägar och bättre sätt att jobba för barns bästa. 

Att hitta hem

Rapporten riktar sig till alla som arbetar med mottagande både på kommunal och på statlig nivå. Här kan du ladda ned rapporten direkt.

Ladda ned rapporten

Huvudsakliga slutsatser:

Brist på förståelse av hur ofrivillig flytt påverkar barn och unga både psykosocialt och vad gäller motivation och prestation i skolan.

Nya system och rutiner behöver skapas för att dessa flyttar ska upphöra. Barnkonsekvensanalyser behöver alltid genomföras och rutiner som underlättar när en flytt för en barnfamilj ändå är nödvändig.

Skolan ger inte alltid nyanlända elever rätt förutsättningar för att kunna nå sina mål.

Vi behöver ställa rimliga kunskapskrav och se till att barn och unga får studiehandledning och studievägledning för att få tillgång till bästa möjliga utbildning.

Temporära och otrygga boendelösningar leder till stress och oro hos både barnen och deras föräldrar.

Vi behöver ge tydlig information om situationen och de beslut som tas, för att inte riskera en minskad tilltro till myndigheter hos målgruppen.

Samhällsinformation är inte alltid anpassad till nyanlända föräldrar vilket gör att ett orimligt ansvar läggs på barnen som i många fall får översätta eller förklara saker om samhället för sina föräldrar.

Vi behöver säkerställa att samhällsinformationen når fram och att nyanlända får samma möjligheter att ta del av samhällets stöd och service som etablerade svenskar.

Nyanlända föräldrar saknar stöd i sin föräldraroll.

Det är angeläget att nyanlända föräldrar får den information och det stöd de behöver i sin roll som förälder för att kunna fatta välgrundade beslut för barnets bästa.