نکاتی برای شما که به دلیل شیوع ویروس کرونا و بسته شدن کودکستان و مکاتب با کودکان تان در خانه هستید.

ـ تمام آنچه که بطور روزمره در مهد کودک و مکتب برای کودکان تان انجام میشود انرا  به یاد بیاورید. توجه داشته باشید که به همان میزان در طول روز در هوای آزاد مانند جنگل و پارک باشند.

ـ به آنها کمک کنید تابه میزان کافی تحرک و فعالیت جسمی داشته باشند که باعث سلامتی آنها میشود.

ـ برای مشارکت فرزندانتان در امور خانه برنامه ریزی داشته باشید .

ـ شما مانند والدین موظف هستید که ارتباط مستقیم خود را با مکتب حفظ کنید تا باعث کاهش نگرانی فرزندانتان در امور مربوط به مکتب شود. شما موظف هستید تا جهت انجام کارخانگی مکتب در خانه به فرزندان خود کمک لازم را بنمایید.

ـ برای فرزندانتان شرح دهید که علت بسته شدن مکاتب و مهد کودک کمک به کاهش شیوع بیماری است نه اینکه مکتب جای خطرناکی برای آنهاست.

وگرنه آنها خود شروع به یافتن توضیحات و توجیهات خاص خود میکنند و این باعث افزایش نگرانی آنها در کوتاه مدت و طولانی مدت میگردد.

ـ هر بار فقط برای یک هفته و بر اساس دانسته هایتان برنامه ریزی کنید. به طور کلی کودکان درک بهتری از زمان حال دارند.

ـ در نظر داشته باشید در صورت تغییر عادات روزانه احتمال وقوع اختلافات خانوادگی افزایش می یابد.

 

 راهکارهایی برای والدین  در خصوص ویروس کرونا:

 برای کودکان: اگر احساس نگرانی در مورد ویروس کرونا دارید بهتر است به نکات زیر توجه کنید/

Dari: والدین سالم

Ladda ned handboken på dari.

Ladda ned