نکاتی برای شما که به دلیل شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مهد کودکها و مدارس با فرزندانتان در منزل هستید.

- تمام آنچه که بطور روزمره در مهد کودک و مدرسه برای کودکانتان انجام میشود را به یاد بیاورید. توجه داشته باشید که به همان میزان در طول روز در هوای آزاد مانند جنگل و پارک باشند.

- به آنها کمک کنید تابه میزان کافی تحرک و فعالیت جسمی داشته باشند که باعث سلامت آنها میشود.

- برای مشارکت فرزندانتان در امور منزل برنامه ریزی داشته باشید و اجازه ندهید شب و روز آنها جابجا شود.

- شما مانند والدین موظف هستید که ارتباط مستقیم خود را با مدرسه حفظ کنید تا باعث کاهش نگرانی فرزندانتان در امور مربوط به مدرسه شود. شما موظف هستید تا جهت انجام تکالیف مدرسه در منزل به فرزندان خود کمک لازم را بنمایید.

- برای فرزندانتان شرح دهید که علت بسته شدن مدارس و مهد کودک کمک به کاهش شیوع بیماری است نه اینکه مدرسه جای خطرناکی برای آنهاست. وگرنه آنها خود شروع به یافتن توضیحات و توجیهات خاص خود میکنند و این باعث افزایش نگرانی آنها در کوتاه مدت و دراز مدت میگردد.

- هر بار و بر اساس دانسته هایتان فقط برای یک هفته برنامه ریزی کنید. به طور کلی کودکان درک بهتری از زمان حال دارند.

- در نظر داشته باشید در صورت تغییر عادات روزانه احتمال وقوع اختلافات خانوادگی افزایش می یابد.

 

راهکارهایی برای والدین  در خصوص ویروس کرونا:

برای کودکان: اگر احساس نگرانی در مورد ویروس کرونا دارید بهتر است به نکات زیر توجه کنید.