ምስ ዉላድካ ብዛዕባ ኮሮና፡ ብኸምዚ ኣጋባብ ተዛረብ።

እዞም ኣብ ማእከል ደገፍን ሕክምናን ዝርከቡ፡ ናትና ምሁራን ስነ-ኣእምሮ (ሳይኮሎጂስት)፡ ወለዲ ይኹኑ ካልኦት ኣብ ጥቓ እቲ ሕጻን ዝርከቡ ዓበይቲ፡ ንቆልዓ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ይኹን ካልእ፡ እዚ ሕጂ ኣብ ሕብረተሰብና ተጋሂዱ ዘሎ ኩነት፡ ብኸመይ ኪትገልጸሎም ከምዝከኣል፡ ርእይቶኦም ይህቡ ኣለዉ።    

1. ምስ ቆልዑት ኪትዛረብ ከለኻ፡ ብዛዕባ እቲ ዘሻቕሎም ነገር ኣልዒልካ ኣዛርቦም ኢኻ።

ንኮሮና ቫይረስ ዝምልከት ኩሉ ዘረባን ሓበሬታን፡ ንቆልዑ ኣዚዩ ይጸልዎም ኢዩ፡ ልዕሊ ኩሉ ዝጸልዎም ግን፡ ኣተሓሕዛ ናይቲ ጉዳይ፡ በቶም ኣብ ዙርያኦም ዝርከቡ ዓበይቲ ኢዩ። መዋእለ ህጻናትን ቤት-ትምህርትን፡ ምናልባት ነቲ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ንምግታእ ዝሕግዝ፡ ሓድሽ ኣጋባብ ኣተኣታትዮም ኪኾኑ ይኽእሉ ኢዮም፡ እዚ ስጉምቲ’ዚ ግን፡ ነቶም ቆልዑ፡ ገለ ከቢድን ሓደገኛን ነገር ከም ዝተፈጸመ፡ ወይ ብሕጂ ከጋጥም ከም ዝኾነ፡ ገይሮም ንኽሓስቡ ኪድርኾም ይኽእል ኢዩ። ኪርሳዕ ዘይብሉ ከኣ፡ ቆልዑ ዝተፋላለዩ ምኳኖም ኢዩ። ጌሊኦም ፈጺሞም ዘይጽለዉ እኳ እንተኾኑ፡ ጌሊኦም ከኣ ብኣንጻሩ፡ ንኹሉ ዘረባ ብዛዕባ ኮሮናን፡ ንኹሉ ሓድሽ ኣገባብ ኣሰራርሓን፡ ክትዓት ኣብ መንጎ ዓበይትን፡ ከም ምልክት ሓደጋ ጌይሮም ክትርጉምዎ ዝኽእሉ ኢዮም።

2. ጽቡቕ ጌርካ፡ ጽን ኢልካ ንኽትሰምዕ፡ እኹል ግዜ ከምዝህልወካ ግበር።

ምስ ቆልዓ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ኪትዛረብ ተዳሊኻ እንተ ኣሊኻ፡ እኹል ጊዜ ኪህልወካ ከምዘለዎ ኣይትረስዕ። እቲ ቆልዓ እንታይ ከምዝብለካ ጽቡቕ ጌርካ፡ ጽን ኢልካ ክትሰምዖ ንማለት፡ እኹል ጊዜ ከምዘለካ ኣረጋግጽ።  ምርጫ ናይ ግዜኻ ኣገዳሲ ኢዩ፡ ኣብቲ ብልሙድ ብሓባር ተዕልሉሉ እዋን ምስዝኸዉን ተመራጺ ኢዩ፡ ንኣብነት ኣብ ግዜ መኣዲ ድራር፡ ወይ ቆልዓ ኣብ ተደቅሰሉ ሰዓት፡ ኣብ መደቀሲ ቆልዓ፡ ብተወሳኺ ከኣ ንስኻ ህድኣት ኣብ ዝስመዓካ እዋን ኪኸዉን ዝበለጸ ኢዩ።

3. ካብቲ እቲ ቆልዓ ዝሓቶ ዘሎ ኣርእስቲ ተበገስ።

ምስ ቆልዑት ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ኪትዛረብ እንተ ኮይንካ፡ ካብቲ ቆልዓ ዘልዕሎ ዘሎ ሕቶ ተበጊስካ ምዝራብ፡ ብዘይ መጠን ኣገዳሲ ኢዩ።  መጠኑ ዝሰሓተ፡ መወዳእታ ዘይብሉ ናይ ዓበይቲ ሓበሬታን፡ ኣድላይነት ዘይብሉ ዝርዝራትን ኣይትሃቦም፡ እንታይ ደኣ፡ ነቲ ብሓቒ ዘተሓሳስቦም ዘሎ ሕቶ ብትኽክል ኣለሊኻ መልሰሎም። ማዕረማዕረ’ዚ ኣገዳስነት ዘለዎ ጉዳይ እዚ ዝስዕብ ኢዩ፡ ዓበይቲ ነዚ ዘሎ ኩነት ንኸመሓይሹ ብቐጻሊ ይሰርሑን ይጽዕሩን ከምዘለዉ፡ ቆልዑ ኪፈልጡ ኣለዎም፡ ቆልዑ ድማ እምነት ኣብ ልዕሊ ዓበይቲ ኪህልዎም ከምዘለዎም ግበር።  እቲ ዝድለ ምትእምማን ኪህነጽ እንተ ኾይኑ፡ ርክብና ምስኣቶም፡ ኣብ ሓቂ ዝተመስረተ ኪኸውን ኣለዎ፡ ግን ከኣ ማዕረ መዕረኡ ኪንጥንቐቐሉ ዝግበኣና ጉዳይ እንተሎ፡ ንቆልዑ ካብ ብስለቶም (ዓቕሞም) ንላዕሊ ወይ ካብቲ ዝሓተትዎ ንላዕሊ፡ ብዙሕ ሓበሬታ ብምሃብ፡ ኪነሰንብዶም ከምዘይብልና ኢዩ።

ቆልዑ ኣብ ንኡስ ዕድመኦም፡ ማለት ኣብ መዋእለ ሕጻናት ኣብ ዝኸዱሉ ዕድመ (ቤት-ትምህርቲ ቅድሚ ምጅማሮም) ንሓሳባቶም ይኹን ንሕቶታቶም ብዝሰማማዕ ቓል ንኺገልጽዎ ስለ ዝጽግሞም፡ ካባና ካብ ዓበይቲ ሓገዝ ከምዘድልዮም ኣይንዘንግዕ። ዘሻቕሎም ነገር ከምዘሎ ዝሕብር ምልክታት እንተ ኣርእዮም፡ ንኣብነት ምቅዪያር ልሙድ መዓልታዊ መደብ ኪኸዉን ይኽእል፡ ንሕና እቶም ዓበይቲ፡ ነዚ ቀልጢፍና ኪነስተብህለሉ ኣገዳሲ ኢዩ።    እቶም ዝነኣሱ ቆልዑ (ሕጻናት) ካብ ዓበይቲ ዝሰምዕዎ ንላዕሊ፡ ነቲ ዓበይቲ ዝገብርዎን ብድሕሪኡ ዝስዕብን ዚያዳ የቓልቡሉን ይርዶምን፡ ብተወሳኺ ሕጻናት ነቲ ብዜና መልክዕ ዝቐርብ ሓበሬታታት ብትኽክል ኣይርድእዎን ይኾኑ።

ቤት-ትምህርቲ ምስ ዝጀመሩ ቆልዑት ኪትዛረብ ከለኻ ግን፡ ድሮ ብዙሕ ሓበሬታ ከምዝፈልጡ ኣብ ግምት ኪተእቱ ኣሎካ። ምኽንያቱ፡ ቤት-ትምህርቲ ዝጀመሩ ቆልዑ፡ ነቲ ብማዕከናት ዜናን ብማሕበረዊ ሜድያታት ዝፍኖ ሓበሬታታት ይከታተልዎ ስለ ዝኾኑ። ስለ ዝኾነ ከኣ፡ ካብቲ ቆልዓ ዝፈልጦ ተበጊስካ ምዝራብ ኣዚዩ ኣገዳሲ ኢዩ። እቶም ዝበዝሑ ቆልዑ ኣብዚ ክሊ ዕድመ’ዚ፡ ቀንዲ ዘገድሶም ርጉጽን ጭቡጥ ክዉንቶን ከምኡ’ውን ነገራት ከመይ ከምዝሰርሑን ኢዩ።

ብሓፈሻኡ ቆልዑ ሓንቲ ሕቶ ሒዞም ኪመጹኻ ልሙድ ኢዩ፡ ብድሕሪኡ ነቲ ዝበልካዮም የስተንትንዎ፡ ጸኒሖም ድሕሪ ቁሩብ፡ ካልእ ሓድሽ ሕቶ ሒዞምልካ ይምለሱ።  ቆልዑት ንዘሰንብድ ነገር፡ ብብንእሽቶይ ዓቐን ጌይሮም ከም ዝወስድዎ ኣስተውዕል ኢኻ።

4. ኣብ ኽውንቶ ጥራይ ተመርኮስ።

ነቲ ሕቶ ናይቲ ቆልዓ፡ ብዝከኣል መጠን፡ ካብቲ ኣርእስቲ ከይወጻእካ፡ ኪትምልሰሉ ፈትን፡ ከምኡ’ውን ትጥቀመለን ቃላት፡ ምስ ዕድመቲ ቆልዓ ከም ዝሳነ ግበር። ንምኽሪ ምምሕዳር ህዝባዊ ጥዕና ኣብ ሽወደን ሰዓቦ። ንቆልዑ ሓበሬታ ብዛዕባ ሓድሽ ኣገባብ ኣሰራርሓ ምሃብን፡ ስለምንታይ ሕጂ ኪቕየር ከም ዘድለየ ምሕባርን ኣግገዳሲ ኢዩ፡ ዓበይቲ ኣብ ሽወደን፡ ንኣብነት ንምልባዕ ኮሮና ብዝምልከት፡ ብኸመይ ጌርና ብዝበለጸ ኣጋባብ፡ ኪንቆጻጸሮ ክም ንኽእል፡ ብቐጻሊ ምኽሪ ይህቡ ከም ዘለዉ ግለጸሎም ኢኻ።  እቶም ዝበዝሑ ብቫይረስ ዝተለኸፉ ሰባት ድማ ብቀሊል እዮም ዝሓሙ።  ግን ብብርቱዕ ዝሓሙን ዋላ’ውን ዝሞቱ ኣለዉ። ንሳቶም ከኣ ኣብ ክሊ ሓደጋ ዝርከቡ ጉጅለ፡ ተባሂሎም ይጽውዑ።

እቲ ዝበዝሕ ግዜ፡ ኣረጋውያን ብተወሳኺ ካልእ ሕማም ካብ ቅድም ጀሚሩ ዝነበሮምን ኢዮም።

እዚ ዝስዕብ ልምዲ፡ እቶም ቆልዑትን ንስኻን ከም ዓቢ ኣብ ግብሪ ኣተግብርዎ ኢኹም

  • ነዞም ዝሓመሙ ኣረጋውያን ኣይትብጽሓዮም፡
  • የእዳውካ ብዙሕ ግዜ ማለት ብተደጋጋሚ ሕጸቦ! ኣልኮል ናይ ኢድ ተጠቐም ኢኻ።
  • ክትስዕልን ሕንጥሸው ክትብልን ከለኻ፡ ኣብ መንዲል (ሓንሳብ ተጠቒምካ ትድርብዮ) ወይ ኣብ መዕጸፊ ቅልጽምካ ግበሮ!
  • እንተ ሓሚምካ፡ ካብ ገዛ ኣይትውጻእ! ክሳብ ትሓዊ ኣብ ገዛኻ ዕረፍቲ ዉሰድ።

5. ህዳእ፡ ተስፋ ከኣ ሃብ!

ከም ዓቢ (ወላዲ)፡ ህዱእ ኪትከውን ኣዚዩ ኣገዳሲ ኢዩ፡ ዓበይቲ ኪንሻቐል እንተ ጀሚርና፡ ቆልዑት ካብቲ ብዛዕባ’ቲ ጉዳይ ፈሊጦም ዝሻቐልዎ ንላዕሊ፡ ንኽሻቐሉ ይጸልዎም ኢዩ።  ከም ዓበይቲ መጠን፡ ንምንጪ ኩሉ ነንብቦ ሓበሬታ፡ ብዓይኒ ጥርጣረ ምርኣይን፡ ነቲ ብምምሕዳር ህዝባዊ ጥዕና ኣብ ሽወደን ዝወሃበና ሓበሬታ፡ ብዛዕባ ህሉው ኩነታትን እንታይ ኪንገብር ከምዘለናን፡ እምነት ኪህልወና ኣለዎ ።

 መራኸቢ vägledningar Tryggt föräldraskap (መምርሒ ብዛዕባ ብኸመይ ቕሱን ወላዲ ትኸውን) ከምኡ’ውን ገለ እንተጋጠመን ወይ ሓድሽ ፊልም እንተልዩ።

 

ዝጠቕም ምኽሪ ንዓኻ እቲ፡ ብምኽንያት ኮሮና ቫይረስ፡ ቅድመ ቤት-ትምህርቲ ይኹን ቤት-ትምህርቲ ስለዝተዓጸወ፡ ቆልዑት ሒዝካ ኣብ ገዛ ዘለኻ

ንቆልዑት: ጠቓሚ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ፡ ተሻቒልካ እንተሊኻ።