ዝጠቕም ምኽሪ ንዓኻ እቲ፡ ብምኽንያት ኮሮና ቫይረስ፡ ቅድመ ቤት-ትምህርቲ ይኹን ቤት-ትምህርቲ ስለዝተዓጸወ፡ ቆልዑት ሒዝካ ኣብ ገዛ ዘለኻ

  • ነቲ መዋዕለ-ሕጻናት (ኣዚለ) ቤት-ትምህርትን ምስ ቆልዑ መዓልታዊ ዝገብርዎ ዘክር። ብዝከኣል መጠን ከብ ገዛ ኪወጽኡ ከምዘለዎም ኣይትረስዕ፡ ኣብ ደገን ኣግራብን ። ንኽንቀሳቐሱ ሓግዞም ከምኡ እውን ንጥዕናኦም ዝጠቅም ንጥፈት ከም ዘካይዱ ግበር።
  • ነቲ ኣብ ገዛ ዝሕልፍዎ ግዜ ዝሰማማዕ ስሩዕ ልምዲ መሃዝ፡ ንለይትን ቀትርን ኪገማጥልዎ ትም ኢልካ ኣይትርኣዮም።
  • ከም ወላዲ ነቲ ሻቕሎት ናይ ደቅኻ ብዛዕባ ዕዮቤትን መርመራን ዝምልከት ንምንካይን፡ ንሕቶታቶም ብግቡእ ንክትምልስን፡ ምስ ቤት ትምህርቲ ኪትራኸብ ኣገዳሲ ምኳኑ ኣይትረስዕ፡ ነቲ ትምህርቲ ኣብ ገዛ ዝምልከት፡ እንታይ ኪግበር ከምዘለዎ ኪትሕብሮምን ኪትሕግዞምን ናትካ ሓላፍነት ምኳኑ ኣይትዘንግዕ።
  • ንደቕኻ መዋዕለ-ሕጻናት ወይ ቤት-ትምህርቲ ስለምንታይ ከምዝተዓጽወ ኣብርሃሎም። ማለት ነቲ ተኽእሎ ናይ ምልባዕ ንምጉዳል እምበር፡ ኣብቲ ክፍሊ ናታቶም ይኹን ወይ ኣብ ካልእ ዉሱን ቦታ ምኻድ ሓደገኛ ከምዘይኮነ ኣብርሃሎም። እንተ ዘየብሪህካሎም ግን፡ ቆልዑት ንሓጺር ግዜ ይኹን ነዊሕን ግዜ ኪኸይድ ተኽእሎ ዘለዎ ንሻቕሎቶም ዘጋድድ፡ ዘይቁኑዕ ናታቶም መረዳእታ ኪህቡሉ ተኸእሎ ኣሎ።
  • ኪትዛረቡ ከለኹም ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ተዛረቡ፡ ማለት ብዛዕባ እዛ ተጀሚራ ዘላ ሰሙን ተዛረቡ፡ ካብቲ ጭቡጥን ትፈልጥዎን ተበጊስኩም ተዛረቡ። ቆልዑት ናይ ቀረባ ወይ ናይ ሕጂ ኩነት ኣብ ምርዳእ ንፉዓት ኢዮም፡ ጸገም የብሎምን።
  • ኣስተውዕል! እቲ ቁቡል ዝነበረ፡ መዓልታዊ ልምዲ ናይ ሓንቲ ስድራ ምስ ዝቀያየር፡ ንኽትጋጮን ኪትሰሓሓብን ዓብዪ ዕድላት ከምዝኸፍት ኪትስሕቶ የብልካን። ኣብዚ ዝስዕብ i vår vägledning Tryggt föräldraskap ኣቲኻ ብምንባብ፡ ከመይ ጌርካ ብዘተኣማምን መንገዲ ንጸገማት ዝኣሊ ወላዲ፡ ክትከውን ከምትኽእል፡ ኪትፈልጥ ትኽእል ኢኻ።

 

ምስ ዉላድካ ብዛዕባ ኮሮና፡ ብኸምዚ ኣጋባብ ተዛረብ።

ንቆልዑት: ጠቓሚ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ፡ ተሻቒልካ እንተሊኻ።