Utbildning i Barnkonventionen - Barnets rätt till delaktighet och inflytande

Utbildningen ger verktyg för att införliva barnets rätt till delaktighet och inflytande i praktiken.

Enligt Barnkonventionens artikel 12 har alla barn rätt att bli hörda i frågor som rör dem. Utbildningen lyfter vikten av att beakta barns åsikter men också de utmaningar det kan innebära samt varför dessa utmaningar uppstår.

Syfte med utbildningen

Synen på barn har förändrats över tid. För att kunna ge barn ett reellt inflytande behöver vi ha en förståelse för hur vi själva ser på barn och vad det innebär att barn är rättighetsbärare.

Utbildningen är en fördjupning av artikel 12 och FN:s Barnkommittés allmänna kommentar. Med denna kunskap som grund ges deltagare verktyg för att införliva barnets rätt till delaktighet och inflytande i praktiken.

Vi går igenom olika tillvägagångssätt som kan användas för att göra barn delaktiga i olika processer, vad som är viktigt att tänka på i samband med dessa samt diskuterar bra och mindre bra exempel på barns inflytande och delaktighet.

Ur innehållet

  • Genomgång av begreppen: barnets perspektiv, barnperspektiv och barnrättsperspektiv – vad är skillnaden?
  • Gruppdiskussioner och egen reflektion över barnsyn och barnperspektiv 
  • Metoder för att öka och säkerställa barnets delaktighet och inflytande
  • Lärande exempel för ungas inflytande och delaktighet

För vem?

Alla yrkesgrupper som arbetar direkt eller med barn inom kommuner, myndigheter, regioner, företag och organisationer.

Hur?

Rädda Barnens utbildare kommer till arbetsplatsen. Deltagaren får ett intyg efter avslutad utbildning. Utbildningen pågår under en halvdag.

Antal deltagare: Minst 15 personer max 35 personer.

Pris?

18 000 SEK exklusive moms /halvdagsutbildning