Utbildning i Barnkonventionen - Prövning av barnets bästa

Utbildningen ger fördjupad kunskap om barnets bästa och kunskap om hur prövning av barnets bästa går till.

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag. Det ställer krav på att alla verksamheter i åtgärder och beslut som rör barn direkt eller indirekt ska ta hänsyn till barnets bästa.

För att kunna göra en prövning av barnets bästa behöver barn och unga få komma till tals, men yrkesverksamma behöver också ha kunskap om vad barnets bästa innebär för att kunna göra en prövning av barnets bästa. 

Syfte med utbildningen

Utbildningen ger fördjupad kunskap i artikel 3 med fokus på vad det innebär att vid alla åtgärder som rör barn i första hand beakta barnets bästa. Deltagare får kunskap om vad det innebär att säkra skydd och omvårdnad utifrån barnets välfärd. Detta i förhållande till de rättigheter och skyldigheter som innehas av föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har juridiskt ansvar för barnet.

Vidare ger utbildningen kunskap i vad det innebär att vidta alla lagstadgade och administrativa åtgärder. Detta genom att deltagare får praktisk tillämpning i att göra en prövning av barnets bästa och bekanta sig med de olika stegen i en sådan prövning. På så sätt kommer deltagare att kunna säkerställa rutiner och implementering efter avslutad utbildning.

Ur innehållet

  • Teoretisk kunskap kring vad barnets bästa innebär
  • Kunskap om hur artikel 3, barnets bästa kan tolkas utifrån FN:s Barnrättskommittés allmänna kommentar kring artikeln
  • Fördjupad kunskap kring prövning av barnets bästa
  • Praktisk tillämpning i prövning av barnets bästa på verkliga och aktuella fall

För vem?

Alla yrkesgrupper som arbetar direkt eller med barn inom kommuner, myndigheter, regioner, företag och organisationer.

Hur?

Rädda Barnens utbildare kommer till arbetsplatsen. Deltagaren får ett intyg efter avslutad utbildning. Utbildningen pågår under en halvdag.

Antal deltagare: Minst 15 personer max 35 personer.  

Pris?

18 000 SEK exklusive moms / halvdagsutbildning