Om hedersförtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om kontroll, begränsningar, våld eller tvång. Det är en kränkning av barn och ungas rättigheter som kan skapa trauman och såväl psykiska som fysiska men för den som drabbas.

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att upprätthålla patriarkala normer och värderingar i en familj eller i ett större kollektiv. Hedersnormen bygger på dessa patriarkala normer där familjen, oftast de äldre männen, tycker sig har rätt att bestämma över hur familjemedlemmarna ska leva och vad de ska göra. Om någon i familjen vill göra något som går emot familjens regler, till exempel själv bestämma vad den vill studera eller vem hen vill vara tillsammans med, anses det påverka hela familjen. En familjemedlems val av partner eller dennes sexualitet blir därför något som rör hela familjen. Heteronormen är extremt stark inom hedersrelaterat våld och förtryck vilket gör att HBTQ-personer är särskilt utsatta. Läs mer om HBTQ och heder. 

Att få sina rättigheter fråntagna genom hedersförtryck kan innebära att:

  • vara bevakad och kontrollerad
  • styras av de i familjen/släkten som har mer makt än man själv
  • inte få gå ut
  • inte få klä sig som man vill eller tvingas bära vissa plagg mot sin vilja
  • inte få umgås med de man vill
  • inte få bestämma över sin egen kropp, sitt liv eller sin sexualitet
  • inte få gifta sig med den man vill
  • inte få studera vidare, eller bara studera vidare på samma ort som familjen bor på.

Här kan du läsa mer om att upptäcka signaler och tecken på hedersproblematik i ungas vardagsliv.

Regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck

Med hedersrelaterat våld och förtryck avses att människor, främst flickor och kvinnor men även pojkar och män, begränsas i sina liv och utsätts för påtryckningar och våld som syftar till att upprätthålla familjens kontroll över individen. Hedersrelaterat våld och förtryck är kopplat till hedersnormer som bygger på starka patriarkala eller heteronormativa föreställningar. De patriarkala föreställningarna tar sig uttryck i kontroll av flickor och kvinnor som sträcker sig från begränsningar i vardagen rörande klädsel, umgänge och rörelsefrihet till begränsningar i val av utbildning, arbete, äktenskap och äktenskapsskillnad. I sin mest extrema form kan hedersnormerna leda till allvarlig brottslighet såsom t.ex. hot om våld och våld, inklusive dödligt sådant. För de individer som försöker trotsa kontrollen kan följderna bli allvarliga. (Proposition 2019/20:131, sid 24)

Hur många är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck?

Det är svårt att veta exakt hur många som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. I en enkät bland elever i årskurs nio uppgav omkring nio procent att de lever med hedersrelaterat våld och över 20 procent att de begränsas av oskuldsnormer. Enkäten genomfördes på uppdrag av Socialstyrelsen i Stockholm, Göteborg och Malmö under 2018. MUCF, tidigare Ungdomsstyrelsen, uppskattade 2009 att 70 000 personer mellan 16–25 år inte får välja vem de ska gifta sig med. Läs mer om undersökningen hos MUCF.

Följder av våld och förtryck

Våld och förtryck kan skapa både fysiska och psykiska men. Kraven på flickor och pojkar får ofta stora konsekvenser för deras syskonrelation. Konsekvenserna under uppväxten visar sig även bland annat i form av sömnproblem, depression, posttraumatisk stressav, svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen i skolan, utmaningar att acceptera sin kropp och sin sexualitet. Hedersnormer med kontroll och våld skapar rädsla och oro både hos flickorna och hos pojkarna. Läs vår rapport "Allt jag inte får göra" där vi lyfter ungas egna röster om hur det är att leva i en hederskontext.

Trauma och traumaminnet

En mindre studie utförd av Länstyrelsen bland skyddade boenden som tar emot flickor och unga kvinnor som brutit med familjen och fått skydd av samhället visar att 71 procent av samtliga placerade hade posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Läs mer om PTSD och Rädda Barnens utbildningar i TMO - Traumamedveten omsorg här.

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare

Hjälp barn och unga att hitta rätt stöd

För att barn och ungdomar ska våga söka hjälp så måste de veta att hjälpen finns samt var den finns. Dessa två affischer är fria att ladda ner och skriva ut för att sätta upp i miljöer där barn och ungdomar befinner sig, till exempel i skola, biliotek och sporthall samt på fritids och fritidsgård. Ett tips är sätta upp affischerna på insidan av toalettdörren, där man kan läsa dem ifred.

Har du några frågor kring affischerna eller vårt arbete, kontakta oss på karlekenarfri@rb.se

Affisch Kärleken är fri stödchatt

Ladda ned affischen med information om stödchatten Kärleken är fri – Rädda Barnens verksamhet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Ladda ned

Affischen Värt att veta

Ladda ned affischen Värt att veta med kontaktuppgifter till olika stödlinjer för barn och ungdomar.

Ladda ned

Affisch Rädda Barnens material

Ladda ned affischen om Rädda Barnens material om hedersrelaterat våld och förtryck

Ladda ned