Riktlinjer för Kärleken är fri

Här finns riktlinjer för att arbeta med Kärleken är fri.

Vill du engagera dig i samverkansgruppen, vara med på skolveckorna och arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck? Det finns olika alternativ för den som vill engagera sig eller starta upp Kärleken är fri i sin kommun.

Projektidén ägs av Rädda Barnen med Länsstyrelsen Östergötland som initiativtagare och här kan du läsa om hur du går tillväga.

Ett av huvudsyftena med arbetet, som också gör projektet unikt, är samverkan mellan myndigheter och frivilligorganisationer och att dessa gemensamt träffar barn och ungdomar i deras vardagsmiljö, det vill säga skolan. Modellens målgrupp är högstadie- och gymnasieelever.

Myndigheter och frivilligorganisationer informerar också om deras olika ansvarsområden, vilket ska leda till att ge barn och ungdomar ökat förtroendet för de olika aktörerna. Detta är viktigt för att barn och ungdomar ska våga söka hjälp. Alla aktörer ska ha en tydlig värdegrund kring barnets rättigheter och de mänskliga rättigheterna.

Det finns tre grundprinciper att utgå ifrån i arbetet med Kärleken är fri.

 • Arbetet ska utgå från Barnkonventionen
  När vi talar om barns rättigheter så utgår vi från FN:s konvention om barnets rättigheter. Den är grunddokumentet i arbetet för alla barns rättigheter. Den utesluter ingen, utan inkluderar alla barn. Istället för att använda ett problembaserat upplägg kring hedersförtryck så utgår vi ifrån ett rättighetsperspektiv. Rätten till ett liv fritt från våld, övergrepp och andra kränkningar.

 • Det ska finnas samverkan mellan frivilligorganisationer och myndigheter
  Olika myndigheter och organisationer möter frågan om hedersförtryck och våld i sitt dagliga arbete. För att ett barn som är utsatt för kränkande behandlingar ska få rätt hjälp så behöver vi samverka mellan myndigheter och organisationer. På så sätt hjälper vi den utsatte i förlängningen på ett hållbart sätt och det underlättar arbetet för att inte göra misstag.

 • Träffar med barn och ungdomar ska ske
  Hela problematiken handlar om att lyfta upp barns rättigheter för barn och unga själva så att de blir medvetna om dem och att de blir självklara för dem. Skolan är den plats där barn och ungdomar spenderar sitt vardagliga liv till största del och där de kan ha sin så kallade frizon. Det är viktigt att myndigheter och organisationer kommer till dem och synliggör sina ansvarsområden, att vi vuxna är tydliga med att de har rätt till ett liv fritt från våld och förtryck och att vi finns där när hjälpen behövs. Att samverkansgruppen finns på skolan under en hel vecka, gör det möjligt att skapa relationer med elever och verkligen visa att vuxenvärlden vill ta ansvar för barn som är eller riskerar att utsättas för övergrepp.

 

Klicka på bilden för att förstora den.

 

När ni vill starta projektet är det viktigt att ni som myndighet/organisation känner att ni är redo att möta de barn och ungdomar som behöver er hjälp. 

Vad förväntas av kommunen/samverkansgruppen?

 • Godkänna och följa riktlinjerna
 • Ta del av grundutbildningen som Rädda Barnen håller i
 • Genomföra webbenkäterna i samband med skolveckorna

Detta skickas till den nationella samordningen, via den regionala samordnaren på Rädda barnen

Vad erbjuder Rädda Barnen kommunerna?

 • Stöd i en metod för att driva ett samverkansarbete mellan myndigheter och frivilligorganisationer med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck
 • Metodmaterial (metodbok, steg för steg-guide, materialguide)
 • Inspirationsträff för aktörer att arbeta med modellen Kärleken är fri
 • Grundutbildning för samverkansgrupperna
 • Erfarenhetsutbyten/konferens
 • Pågående påverkansarbete i frågor kopplade till hedersrelaterat våld och förtryck

En viktig förutsättning för att starta projektet är att den kommun man verkar i har en handlingsplan/samverkansplan. Om någon utsatt behöver hjälp så träder kommunens riktlinjer och den lagstiftning som finns i kraft. Om kommunen saknar riktlinjer så kan ni ta hjälp av Länsstyrelsen Östergötlands metodstöd för handlings- och metodstöd. Se hedersfortryck.se.

När en ny aktör vill arbeta med Kärleken är fri så finns det även riktlinjer att följa gällande material och kommunikation. Det är viktigt att vi har en enhetlig grafisk profil, för att visa på att vi är en och samma avsändare, dessa är:

 • Vid användandet av material så ska loggan/siluetten alltid finnas med
 • Namnet Kärleken är fri ska alltid användas i kommunikationen ut till elever och andra aktörer i samhället. Mallar för affischer och kontaktkort finns på till er förfogan. 

Det finns en nationell samordning samt regionala samordnare för Kärleken är fri, som alla arbetar på Rädda Barnen. För att arbeta med Kärleken är fri ska den nationella samordningen kontaktas via karlekenarfri@rb.se. Det är viktigt för dels framtida rapportering och utvärdering samt för att få stöd i frågor som kan komma att dyka upp i arbetet med Kärleken är fri. 

Är ni intresserade av att ta er an modellen i er kommun ska ni:

 • Läsa igenom och acceptera dessa riktlinjer samt ta kontakt med den nationella samordningen
 • Ta del av det startkit som finns som inspiration och stöd vid uppstart
 • Sätta samman en lokal samverkansgrupp med relevanta aktörer
 • Tillsammans med Rädda Barnen hålla en inspirationsträff för samverkansgruppen,
 • Tillsammans med samverkansgruppen ta del av Rädda Barnens grundutbildning för samverkansgrupper
 • Planera och genomföra skolveckor i kommunen, samt genomföra webb-enkäter i samband med skolveckorna

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Hjälp barn och unga att hitta rätt stöd

För att barn och ungdomar ska våga söka hjälp så måste de veta att hjälpen finns samt var den finns. Dessa två affischer är fria att ladda ner och skriva ut för att sätta upp i miljöer där barn och ungdomar befinner sig, till exempel i skola, biliotek och sporthall samt på fritids och fritidsgård. Ett tips är sätta upp affischerna på insidan av toalettdörren, där man kan läsa dem ifred.

Har du några frågor kring affischerna eller vårt arbete, kontakta oss på karlekenarfri@rb.se

Affisch Kärleken är fri stödchatt

Ladda ned affischen med information om stödchatten Kärleken är fri – Rädda Barnens verksamhet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Ladda ned

Affischen Värt att veta

Ladda ned affischen Värt att veta med kontaktuppgifter till olika stödlinjer för barn och ungdomar.

Ladda ned

Affisch Rädda Barnens material

Ladda ned affischen om Rädda Barnens material om hedersrelaterat våld och förtryck

Ladda ned